ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Woningkoopkracht: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56084897.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Woningkoopkracht een overeenkomst tot het gebruik van de website of webruimte heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Woningaanbieder: de gebruiker als bedoeld in het vorige lid die middels de webruimte een advertentie plaatst.
 4. Advertentie: het middels de webruimte, door de woningaanbieder geplaatste aanbod van woonruimte en/of diensten.
 5. Website: de website van Woningkoopkracht: www.woningkoopkracht.nl.
 6. Webruimte: het middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor de woningaanbieder exclusief toegankelijke gedeelte van de website.
 7. Diensten/dienstverlening: alle diensten waartoe Woningkoopkracht zich in het kader van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft verbonden, niet zijnde online diensten waarvan de gebruiker rechtsreeks middels de webruimte gebruik maakt, doch diensten in het kader van bemiddeling en/of advisering met betrekking tot de (eventuele) levering van financiële producten en/of diensten door financiële instellingen, dan wel andere diensten niet rechtstreeks via de webruimte af te nemen, e.e.a. in de ruimste zin des woords.
 8. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Woningkoopkracht een overeenkomst tot het uitvoeren van diensten als bedoeld in het vorige lid heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 9. Partijen: Woningkoopkracht enerzijds en de gebruiker/opdrachtgever anderzijds, gezamenlijk.
 10. Financiële instelling: de derde partij die verantwoordelijk is voor de (eventuele) levering van financiële producten en/of diensten en ter zake waarvan Woningkoopkracht bemiddelt en/of adviseert dan wel heeft bemiddeld of geadviseerd.
 11. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Woningkoopkracht en de gebruiker c.q. opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Woningkoopkracht zich heeft verbonden tot:
 • het gebruik voor onbepaalde tijd van de website en/of webruimte, en/of;
 • het tegen betaling afnemen van de middels de webruimte aangeboden pakketten of andere functionaliteiten, en/of;
 • het verlenen van diensten als bedoeld in lid 7.
 1. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Woningkoopkracht en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen van financiële instellingen en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en financiële instellingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventueel door Woningkoopkracht bij de uitvoering van overeenkomsten te betrekken derden; deze derden kunnen jegens de gebruiker/opdrachtgever een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden als ware zij in plaats van Woningkoopkracht zelfstandig partij bij de overeenkomst.
 3. Indien Woningkoopkracht niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Woningkoopkracht het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD, REGISTRATIE VOOR GEBRUIK VAN DE WEBRUIMTE EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Algemeen

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Woningkoopkracht vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Woningkoopkracht, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van Woningkoopkracht dat gebaseerd is op door de gebruiker/opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de gebruiker/opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 9, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de gebruiker/opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Woningkoopkracht, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Woningkoopkracht anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Woningkoopkracht niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de gebruiker/opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De gebruiker/opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Website en webruimte

 1. Voor gebruik van de webruimte door de woningaanbieder is vereist dat hij inloggegevens voor toegang tot de webruimte verkrijgt. Indien daaraan voorafgaat dat de woningaanbieder zich op de website registreert, staat hij ervoor in dat alle bij de registratie verplichte gegevens volledig en naar waarheid zijn opgegeven. Bij registratie op de website verklaart de gebruiker in te stemmen met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden; de tekst van deze algemene voorwaarden zal dan op de website aan de gebruiker beschikbaar gesteld zodat hij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 2. Verkrijgt de gebruiker toegang tot de website of webruimte, maar vond geen registratie op de website plaats, dan zal voordat deze algemene voorwaarden verbindend zijn, worden aangegeven waar de gebruiker van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de gebruiker per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden. Woningkoopkracht kan in afwijking van het vorenstaande als voorwaarde voor gebruik van de website of webruimte stellen dat de gebruiker uitdrukkelijk instemt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Betreft de overeenkomst een individuele transactie die middels de webruimte is aangegaan, dan komt deze overeenkomst tot stand op het moment dat Woningkoopkracht deze transactie langs elektronische weg heeft bevestigd. Bij totstandkoming van deze individuele transacties is Woningkoopkracht niet gehouden deze algemene voorwaarden opnieuw aan te bieden.
 4. De gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord voor toegang tot de webruimte geheim te houden. Alle handelingen die op de account van de gebruiker worden verricht, worden de aangemelde gebruiker toegerekend.

ARTIKEL 4. |  ADVERTENTIES OP DE WEBRUIMTE

 1. Advertenties die door de woningaanbieder op de webruimte worden geplaatst, dienen, onverminderd de uitdrukkelijk in het aanbod vermelde voorwaarden, aan de in de volgende leden vermelde algemene regels te voldoen.
 2. Het is de woningaanbieder niet toegestaan om eigen advertenties te plaatsen middels de account van een andere woningaanbieder.
 3. Het aanbod van bepaalde woonruimte mag uitsluitend in een enkele advertentie worden ondergebracht.
 4. De titel en tekst van de advertentie dienen een omschrijving te bevatten van het aanbod van de woonruimte. Deze teksten en titels mogen voorts slechts in de Nederlandse of Engelse taal worden opgesteld.
 5. Het is de gebruiker niet toegestaan om gratis advertenties, tegelijkertijd, meer dan één keer op de webruimte te plaatsen.
 6. Elk aanbod van woonruimte dient in de daarvoor bestemde rubriek te worden geplaatst. Woningkoopkracht is gerechtigd geplaatste advertenties in een daarvoor niet bestemde rubriek te verplaatsen of te verwijderen.
 7. Het aanbod van woonruimte en/of diensten van de woningaanbieder dienen zodanig te worden omschreven en/of worden afgebeeld dat bezoekers van de website zich een goed oordeel kunnen vormen over de eigenschappen daarvan. Advertenties mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn, dan wel irrelevante afbeeldingen of andere irrelevante content bevatten.
 8. Voorts mag een advertentie geen onbetamelijke of onrechtmatige content bevatten, waaronder mede begrepen content die inbreuk maakt op de (intellectuele)eigendomsrechten van derden.
 9. Het is de woningaanbieder verboden een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf. De woningaanbieder staat er voorts voor in dat de door hem geopenbaarde content up to date is.
 10. Het is niet toegestaan om op de webruimte websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk links naar advertentiewebsites of naar advertenties bevatten die met name gericht zijn op het verwerven van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. Voorts is het plaatsen van advertenties uitsluitend om kliks op een bepaalde website te genereren, niet toegestaan.
 11. De website bevat mogelijk verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of banners) naar de websites van derden. Deze verwijzingen mag Woningkoopkracht ook plaatsen in of naast een advertentie van de woningaanbieder.
 12. Het is de woningaanbieder niet toegestaan om in het prijsveld van de advertentie slechts een deel van de koopprijs van de woonruimte te vermelden. Dit geldt niet voor bijkomende kosten die niet bij de koopprijs zijn inbegrepen.
 13. Woningkoopkracht behoudt zich het recht voor advertenties te controleren en op grond van gewichtige redenen te weigeren of te verwijderen. Voorts behoudt Woningkoopkracht zich het recht voor om op grond van gewichtige redenen accounts, geplaatste berichten, afbeeldingen of andere gegevens te weigeren of te verwijderen. Als gewichtige reden wordt onder meer aangemerkt de omstandigheid dat de content in strijd is met de wet of de overeenkomst, waaronder mede begrepen deze algemene voorwaarden.
 14. De woningaanbieder is met uitsluiting van Woningkoopkracht zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden als in dit artikel bedoeld en vrijwaart Woningkoopkracht van alle aanspraken van derden ter zake, onverminderd de overige rechten van Woningkoopkracht die hem krachtens de wet en de overeenkomst toekomen.

ARTIKEL 5. |  GEEN RECHT VAN ONTBINDING

De woningaanbieder die middels de webruimte een betaald pakket of andere betaalde diensten afneemt, komt het wettelijke recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe. Voor de woningaanbieder die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt dit uitsluitend indien de betreffende verbintenis binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na totstandkoming van die verbintenis wordt nagekomen, de nakoming van die verbintenis is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de woningaanbieder en hij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Woningkoopkracht de verbintenis is nagekomen.

ARTIKEL 6. |  GEBRUIK VAN ADVERTENTIES VOOR OVERIGE DOELEINDEN

 1. Woningkoopkracht kan advertenties en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door Woningkoopkracht via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van aan Woningkoopkracht gelieerde ondernemingen of van andere ondernemingen met wie Woningkoopkracht samenwerkt.
 2. Woningkoopkracht kan voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een advertentie om het hen mogelijk te maken deze en andere advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de advertentie bevatten.
 3. De opmaak van advertenties kan dusdanig gewijzigd worden dat de advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur.

ARTIKEL 7. |  BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN DE WEBRUIMTE

 1. De woningaanbieder is te allen tijde bevoegd zijn aanmelding voor gebruik van de webruimte ongedaan te maken en daarmee de lopende en met het gebruik van de webruimte in verband staande overeenkomsten te beëindigen, op de daartoe door Woningkoopkracht voorgeschreven wijze. In dat geval maakt de gebruiker nimmer aanspraak op enige restitutie van reeds verrichte betalingen.
 2. Woningkoopkracht is gerechtigd overeenkomsten met de woningaanbieder met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de account van de gebruiker of de daarmee samenhangende functionaliteiten van de webruimte tijdelijk of blijvend te blokkeren, indien de gebruiker zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt, tenzij de schending van de verplichting door de gebruiker de maatregel niet rechtvaardigt. Op deze gevallen is de laatste zin van het vorige lid van overeenkomstige toepassing.
 3. Dit artikel vindt toepassing onverminderd het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 8. |  MISBRUIK VAN DE WEBRUIMTE

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld verstaan, het opzettelijk invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het promoten van concurrerende websites, het ten aanzien van de website of servers van Woningkoopkracht opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Woningkoopkracht.
 2. Het is de gebruiker verboden de website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder worden o.a. begrepen het inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten van Woningkoopkracht of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van onder andere teksten en beeldmateriaal, waaronder crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Woningkoopkracht afhankelijk is, waaronder mede begrepen het verspreiden van virussen, wormen et cetera.

ARTIKEL 9. |  BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DIENSTVERLENING

 1. De opdrachtgever is gehouden Woningkoopkracht, gevraagd dan wel ongevraagd, tijdig in kennis te stellen van alle gegevens, feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de diensten redelijkerwijs relevant zijn. Deze informatie dient op de door Woningkoopkracht voorgeschreven wijze te worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie.
 2. Woningkoopkracht is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de dienstverlening indien de opdrachtgever alle door Woningkoopkracht verlangde informatie, op de door Woningkoopkracht voorgeschreven wijze, heeft verstrekt.
 3. Woningkoopkracht verbindt zich ertoe de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren. Woningkoopkracht kan echter nimmer instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Woningkoopkracht is steeds gerechtigd de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 5. Alle door Woningkoopkracht vermelde uitvoeringstermijnen betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Woningkoopkracht treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Woningkoopkracht schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Woningkoopkracht een redelijke termijn stelt de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Is nakoming door Woningkoopkracht afhankelijk van prestaties te leveren door financiële instellingen of overige derden, dan kan Woningkoopkracht niet aansprakelijk worden gehouden voor overschrijding van opgegeven uitvoeringstermijnen.
 6. Woningkoopkracht is nimmer partij bij overeenkomsten tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds financiële instellingen of andere derden. Woningkoopkracht beperkt zich ter zake slechts tot bemiddeling en advisering. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en financiële instellingen dan wel andere derden worden voor eigen rekening en risico door de opdrachtgever aangegaan; elke aansprakelijkheid van Woningkoopkracht in verband met de uitvoering van die overeenkomsten is uitgesloten.
 7. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan berekeningen, van welke daar dan ook, die door Woningkoopkracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn vervaardigd. Alle berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen ten gevolge van wijzigingen in rentes en /of premies.
 8. Adviezen verstrekt door Woningkoopkracht zijn momentopnames en dientengevolge aan wijziging onderhevig.
 9. In geval Woningkoopkracht namens financiële instellingen offertes of aanbiedingen aan de opdrachtgever verstrekt, zijn deze, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.

Annulering door de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening, op welke gronden dan ook, tussentijds beëindigt, is hij gehouden de aan de overeenkomst verbonden onkosten te vergoeden voor zover deze niet bij het honorarium van Woningkoopkracht zijn inbegrepen. Woningkoopkracht kan de annuleringskosten fixeren op een in het aanbod vermeld vast bedrag.

ARTIKEL 10. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Woningkoopkracht is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van overeenkomsten op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de gebruiker/opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Woningkoopkracht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de gebruiker/opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de gebruiker/opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de gebruiker/opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Woningkoopkracht gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij hij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Woningkoopkracht gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Tenzij hem dit niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Woningkoopkracht te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de gebruiker/opdrachtgever.
 5. De gebruiker/opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Woningkoopkracht op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Woningkoopkracht de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de gebruiker/opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. |  OVERMACHT

 1. Woningkoopkracht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit een overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht niet blijvend onmogelijk is, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Indien de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, kunnen de partijen de overeenkomst met directe ingang ontbinden.
 3. Indien Woningkoopkracht bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Woningkoopkracht gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de prijzen in verband met transacties die op de webruimte worden aangegaan, exclusief btw. Woningkoopkracht is gerechtigd deze prijzen te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen transacties.
 2. Betaling van prijzen als bedoeld in het vorige lid geschiedt vooruit, middels iDeal. Woningkoopkracht is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan deze verbintenissen dan nadat de door de gebruiker daarvoor verschuldigde betaling door Woningkoopkracht is ontvangen. Woningkoopkracht is gerechtigd facturen langs elektronische weg aan de woningaanbieder beschikbaar te stellen, zoals middels de account van de woningaanbieder op de webruimte.
 3. Voor de dienstverlening is de opdrachtgever aan Woningkoopkracht een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Woningkoopkracht gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen, zoals aan de opdrachtgever nader bekend is of zal worden gemaakt. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door de financiële instelling of andere derden in rekening te brengen bedrag.
 4. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 5. Mocht Woningkoopkracht ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen gerechtelijke, buitengerechtelijke of executiekosten moeten maken, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Woningkoopkracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de gebruiker in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Woningkoopkracht tevens van alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Woningkoopkracht stelt slechts webruimte ter beschikking van de gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij de transacties die direct of indirect via de website tussen de gebruiker en derden zijn gesloten. Woningkoopkracht is dan ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit deze transacties voortvloeit.
 3. De woningaanbieder bepaalt welke gegevens op de webruimte worden geplaatst. Woningkoopkracht is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de woningaanbieder, op de webruimte geplaatste gegevens onrechtmatig of misleidend zijn. Woningkoopkracht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de webruimte opgeslagen en geopenbaarde gegevens. De woningaanbieder vrijwaart Woningkoopkracht van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de woningaanbieder met behulp van de webruimte opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens onrechtmatig zijn.
 4. Woningkoopkracht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden op de website.
 5. De opdrachtgever draagt de schade die het gevolg is van door hem verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Voorts is Woningkoopkracht nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat hij is uitgegaan van door financiële instellingen of andere derden onjuist of onvolledig verstrekte informatie, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat Woningkoopkracht van deze onjuistheid of onvolledigheid op de hoogte was.
 6. Adviezen worden naar beste inzicht en vermogen samengesteld, doch biedt voor de opdrachtgever geen garantie dat onvoorwaardelijk naar dit advies kan worden gehandeld. Elke aansprakelijkheid van Woningkoopkracht ter zake is uitgesloten.
 7. Woningkoopkracht is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 8. De aansprakelijkheid van Woningkoopkracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Woningkoopkracht daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Woningkoopkracht dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 9. Indien de in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Woningkoopkracht beperkt tot het bedrag dat Woningkoopkracht in het kader van de overeenkomst als vergoeding heeft ontvangen of nog dient te ontvangen ter zake de prestaties of diensten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft.
 10. In het kader van de dienstverlening is Woningkoopkracht jegens de opdrachtgever in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de overeenkomst mag worden vertrouwd. Woningkoopkracht is echter nimmer aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Woningkoopkracht ingeschakelde zelfstandige hulppersonen.
 11. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- en typefouten. Elke aansprakelijkheid van Woningkoopkracht ter zake is uitgesloten. Voorts draagt Woningkoopkracht voor het overige geen enkele aansprakelijkheid voor op de website vermelde of weergegeven onjuiste of onvolledige informatie c.q. andere content.
 12. Woningkoopkracht spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website, webruimte en de services te optimaliseren. Echter kan Woningkoopkracht niet garanderen dat alle voorzieningen op de website en webruimte probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Woningkoopkracht ter zake is uitgesloten.
 13. Woningkoopkracht is te allen tijde bevoegd de website of de webruimte tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of de servers van Woningkoopkracht of derden. Alle aansprakelijkheid van Woningkoopkracht ter zake is uitgesloten.
 14. Woningkoopkracht is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de website. Voorts is Woningkoopkracht niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website, webruimte of servers schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.
 15. Woningkoopkracht spant zich naar alle redelijkheid in zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Woningkoopkracht is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de gebruiker verstrekte gegevens.
 16. De gebruiker is jegens Woningkoopkracht aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Woningkoopkracht, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website of onderdelen daarvan beïnvloeden.
 17. Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker Woningkoopkracht van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.
 18. De gebruiker vrijwaart Woningkoopkracht voorts van alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van de door Woningkoopkracht aangeboden diensten.
 19. Alle vorderingen en verweren jegens Woningkoopkracht verjaren door verloop van één jaar nadat de gebruiker/opdrachtgever bekend is met het bestaan van die vorderingen en verweren.

ARTIKEL 14. |  KLACHTEN

 1. Een klacht met betrekking tot de uitvoering van overeenkomsten of vergoedingen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk bij Woningkoopkracht te worden ingediend.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op.

ARTIKEL 15. |  GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

 1. Woningkoopkracht staat ervoor in dat hij de van de gebruiker/opdrachtgever ontvangen gegevens slechts verwerkt voor zover is toegestaan ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Nieuwsbrieven en andere mailings afkomstig van Woningkoopkracht vermelden instructies voor het uitschrijven daarvoor. In geval de gebruiker een reactie plaatst op de website, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Woningkoopkracht. Woningkoopkracht verstrekt deze gegevens, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, niet aan financiële instellingen.
 3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Woningkoopkracht is het de gebruiker/opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Woningkoopkracht openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit overeenstemt met de aard of strekking van de overeenkomst.

ARTIKEL 16. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle databank-, merk-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van Woningkoopkracht, zijn nieuwsbrieven, de website, webruimte en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Woningkoopkracht of zijn licentiegevers. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen of op enige wijze te reproduceren.

ARTIKEL 17. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen verplichten partijen zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Wordt het geschil niet onderling beslecht en wordt een beroep op de rechter gedaan, dan wordt, voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Woningkoopkracht aangewezen om van geschillen kennis te nemen.