In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

1. Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie Woningkoopkracht, middels een online applicatie geplaatst op de websites van

derden, zoals makelaars, persoonsgegevens ontvangt.

2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene, waaronder in elk geval

begrepen kan zijn: zijn naam, burgerlijke staat, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en inkomens- en

vermogenscijfers.

3. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens,

waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

De betrokkene stemt ermee in dat Woningkoopkracht zijn persoonsgegevens mag verwerken conform het bepaalde in deze

privacyverklaring.

Woningkoopkracht respecteert de privacy van elke betrokkene en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot

belang. Woningkoopkracht garandeert dat de aan hem beschikbaar gestelde persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden

behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zullen door Woningkoopkracht niet worden doorverkocht aan derden, tenzij de betrokkene daarvoor zijn

uitdrukkelijke toestemming verleent. Persoonsgegevens kunnen, onverminderd overige wettelijke grondslagen, uitsluitend aan

derden worden verstrekt indien en voor zover voorzien is in deze privacyverklaring.

Primair worden persoonsgegevens door Woningkoopkracht verwerkt om de betrokkene te benaderen voor een vrijblijvend

gesprek omrent hypotheek, krediet, verzekering e.d., alsmede ter uitvoering van afspraken tussen de betrokkene en

Woningkoopkracht die naar aanleiding van dat gesprek tot stand komen. Voor zover dit nodig is in verband met de uitvoering van

overeenkomsten tussen Woningkoopkracht en de betrokkene, kan Woningkoopkracht de persoonsgegevens ook delen met

derden.

Voorts gebruikt Woningkoopkracht het e-mailadres van de betrokkene voor het verstrekken van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven

bevatten een uitschrijflink voor het geval de betrokkene niet langer nieuwsbrieven van Woningkoopkracht wenst te ontvangen.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens

worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Woningkoopkracht treft de nodige maatregelen opdat

persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig

zijn. Persoonsgegevens worden door Woningkoopkracht niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden

waarvoor ze zijn verkregen. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige zin, houdt

Woningkoopkracht in elk geval rekening met:

– de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;

– de aard van de betreffende gegevens;

– de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;

– de wijze waarop de gegevens zijn verkregen, en;

– de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.

WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door Woningkoopkracht slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:

– de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor

het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn

voor het sluiten van een overeenkomst;

– de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Woningkoopkracht

onderworpen is.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door Woningkoopkracht niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te

identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden

verwerkt.

Woningkoopkracht legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen

tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand

van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en

de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en

verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

INZICHT IN PERSOONSGEGEVENS

Betrokkenen kunnen contact opnemen met Woningkoopkracht voor het inzien van hun persoonsgegevens, tenzij

Woningkoopkracht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen.

Woningkoopkracht kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze

persoonsgegevens worden verwerkt, dan kan de betrokkene Woningkoopkracht verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te

verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

CONTACT

Voor vragen over deze privacyverklaring kan de betrokkene contact opnemen met Woningkoopkracht. Woningkoopkracht helpt

de betrokkene graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door Woningkoopkracht worden verwerkt of indien

hij persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

Woningkoopkracht

Straatweg 30C

3604BB Maarssen

Telefoonnummer: 088-0042000

E-mailadres: info@woningkoopkracht.nl